DE EN PL
Angusssystem (n) gating system układ wlewowy
Anschnitt (m) gating szczelina wlewowa
Anschnittgeschwindigkeit (f) gate velocity prędkość na szczelinie wlewowej
Anzahl der Kavitäten number of cavities ilość gniazd
Auswaschungen wash-out effects wypłukania (wymywanie)
Auswerfer ejector pin wypychacz
Auswerfer erhaben ejector mark raised ślad po wypychaczu wystający
Auswerfer vertieft ejector mark recessed ślad po wypychaczu zagłębiony
bewegliche Formhälfte movable die half ruchoma część formy
Blase (f) [Gasblase] gas blow hole pęcherz (m), bąbel (m)
Block (m) ingot gąska
Brandriss {m} fire crack siatka pęknięć
Bündel (n) bundle koziołek
Datumstempel dater datownik
Dichte (f) density gęstość
Dichtheitsprüfung (f) leak test test szczelności
dickwandig thick-walled grubościenny
die Auswerfermarkierung ejector mark ślad po wypychaczu
Dosierofen (m) [die Öfen] dosing furnace piec dozujący
Dreiplattendruckgusswerkzeug three plate die casting mould forma z płytą dzieloną
Druckgiessen (n) pressure die casting odlewnictwo ciśnieniowe
Druckgiessmachine (f) die casting machine maszyna odlewnicza
dünnwandig thin-wall, thin-walled cienkościenny
Eigenspannung {f} internal stress naprężenie wewnętrzne
Empfängerwerk recepient plant fabryka odbierająca
Entlüftungssytem venting system system odpowietrzenia
erhaben raised podniesiony
Erstarrung (f) solidification krzepnięcie
feste Formhälfte fixed die half stała część formy
flüssiges Metall (n), Flüssigmetall (n) liquid metal ciekły metal
Formenbauer moldmaker producent formy
Formenstandzeit {f} mould lifetime żywotność formy
Formfüllung (f) mould filling wypełnienie formy
Formfüllungssimulation mould filling simulation symulacja wypełnienia formy
Formnest (n) mould cavity gniazdo formy
Formoberfläche mould surface powierzchnia formy
Formschräge (f) draft draught pochylenie odlewnicze
Formteilung mould partition podział formy
Formteilung (f) mould parting line linia podziału formy
Formteilungssprüngen nachodzenie na siebie podziału formy
Formzuhaltekraft (f) mould clamping force siła zwarcia formy
Führungsplatte guiding plate płyta ruchoma
Füllgrad {m} filling degree stopień wypełnienia
Gasblase (f) gas blow hole pęcherz gazowy
Gasblase (f) (im Gussstück) blow hole pęcherz gazowy
Giessbarkeit (f) castability lejność
Giesserei (f) foundry odlewnia
Giesskammer shot sleeve tuleja wlewowa
Giesskolbenstange plunger rod tłoczysko
Grat burrs zadziory
Grat (m) burr grat
Grat (m) flash zalewka
Gussformhersteller die casting tool maker producent formy odlewniczej
Gussteil casting odlewy
Gusswerkzeug (n) die casting tool narzędzie odlewnicze
Hinterschneidung {f} undercut, indentation wcięcie, podcięcie
Hinterschnitt {m} undercut podcięcie (technologiczne), występ
Kolben {m} piston tłok
Kolbenhub {m} piston stroke (travel) droga tłoka (posuw tłoka)
Krätze (f) skimming zgar
Kühlkanal cooling channel kanał chłodzący
Kühlmittel cooling agent środek chłodzący
Kühlsystem cooling system system chłodzenia
Lufteinschlüsse trapped air uwięzione powietrze
Lunker (m) shrink hole jama skurczowa
Maßgenauigkeit {f} dimensional accuracy dokładność wymiarowa
Messdruck test pressure ciśnienie testowania
Nennmaß {n} nominal dimension wymiar nominalny
Nestkennzeichen Cavity mark oznaczenie gniazda
Oberflächenveredelung surface finishing wykończenie powierchnie
Pfanne (f) ladle kadź
Prüfmedium: Luft testing medium: air medium testowania
Schachtofen shaft furnace piec szybowy
Schachtschmelzofen shaft melting furnace szybowy piec topialny
scharfe Kanten sharp edges ostre krawędzie
Schnellkupplung {f} quick connect / quick coupling szybkozłączka
Schwindmaß (n) degree of shrinkage zakres skurczu
Schwindung (f) shrinkage skurcz
Speisersystem (n) feeding system układ zasilający
Stanzen punching wykrawanie
stanzentgratet trimmed okrojony
Stanzwerkzeug (n) trimming tool okrojnik
Transportpfanne (f) transport ladle kadź transportowa
Trenngrat parting line ślad po podziale
Überlauf (m) (-e) overflow przelew
Verrippungen ribbing użebrowanie
vertieft recessed pogłebiony
Wandstärke, Wanddicke wall thickness grubość scianki
Wärmebehandlung heat treatment obróbka cieplna
Wärmebehandlung heat treatment obróbka termiczna
Werkzeughersteller toolmaker narzędziownia
Zykluszeit cycle time czas cyklu