EN DE PL
blow hole Gasblase (f) (im Gussstück) pęcherz gazowy
bundle Bündel (n) koziołek
burr Grat (m) grat
burrs Grat zadziory
castability Giessbarkeit (f) lejność
casting Gussteil odlewy
Cavity mark Nestkennzeichen oznaczenie gniazda
cooling agent Kühlmittel środek chłodzący
cooling channel Kühlkanal kanał chłodzący
cooling system Kühlsystem system chłodzenia
cycle time Zykluszeit czas cyklu
dater Datumstempel datownik
degree of shrinkage Schwindmaß (n) zakres skurczu
density Dichte (f) gęstość
die casting machine Druckgiessmachine (f) maszyna odlewnicza
die casting tool Gusswerkzeug (n) narzędzie odlewnicze
die casting tool maker Gussformhersteller producent formy odlewniczej
dimensional accuracy Maßgenauigkeit {f} dokładność wymiarowa
dosing furnace Dosierofen (m) [die Öfen] piec dozujący
draft draught Formschräge (f) pochylenie odlewnicze
ejector mark die Auswerfermarkierung ślad po wypychaczu
ejector mark raised Auswerfer erhaben ślad po wypychaczu wystający
ejector mark recessed Auswerfer vertieft ślad po wypychaczu zagłębiony
ejector pin Auswerfer wypychacz
feeding system Speisersystem  (n) układ zasilający
filling degree Füllgrad {m} stopień wypełnienia
fire crack Brandriss {m} siatka pęknięć
fixed die half feste Formhälfte stała część formy
flash Grat (m) zalewka
foundry Giesserei (f) odlewnia
gas blow hole Blase (f) [Gasblase] pęcherz (m), bąbel (m)
gas blow hole Gasblase (f) pęcherz gazowy
gate velocity Anschnittgeschwindigkeit (f) prędkość na szczelinie wlewowej
gating Anschnitt (m) szczelina wlewowa
gating system Angusssystem (n) układ wlewowy
guiding plate Führungsplatte płyta ruchoma
heat treatment Wärmebehandlung obróbka cieplna
heat treatment Wärmebehandlung obróbka termiczna
ingot Block (m) gąska
internal stress Eigenspannung {f} naprężenie wewnętrzne
ladle Pfanne (f) kadź
leak test Dichtheitsprüfung (f) test szczelności
liquid metal flüssiges Metall (n), Flüssigmetall (n) ciekły metal
moldmaker Formenbauer producent formy
mould cavity Formnest (n) gniazdo formy
mould clamping force Formzuhaltekraft (f) siła zwarcia formy
mould filling Formfüllung (f) wypełnienie formy
mould filling simulation Formfüllungssimulation symulacja wypełnienia formy
mould lifetime Formenstandzeit {f} żywotność formy
mould parting line Formteilung (f) linia podziału formy
mould partition Formteilung podział formy
mould surface Formoberfläche powierzchnia formy
movable die half bewegliche Formhälfte ruchoma część formy
nominal dimension Nennmaß {n} wymiar nominalny
number of cavities Anzahl der Kavitäten ilość gniazd
overflow Überlauf (m) (-e) przelew
parting line Trenngrat ślad po podziale
piston Kolben {m} tłok
piston stroke (travel) Kolbenhub {m} droga tłoka (posuw tłoka)
plunger rod Giesskolbenstange tłoczysko
pressure die casting Druckgiessen (n) odlewnictwo ciśnieniowe
punching Stanzen wykrawanie
quick connect / quick coupling Schnellkupplung {f} szybkozłączka
raised erhaben podniesiony
recepient plant Empfängerwerk fabryka odbierająca
recessed vertieft pogłebiony
ribbing Verrippungen użebrowanie
shaft furnace Schachtofen piec szybowy
shaft melting furnace Schachtschmelzofen szybowy piec topialny
sharp edges scharfe Kanten ostre krawędzie
shot sleeve Giesskammer tuleja wlewowa
shrink hole Lunker (m) jama skurczowa
shrinkage Schwindung (f) skurcz
skimming  Krätze (f) zgar
solidification Erstarrung (f) krzepnięcie
surface finishing Oberflächenveredelung wykończenie powierchnie
test pressure Messdruck ciśnienie testowania
testing medium: air Prüfmedium: Luft medium testowania
thick-walled dickwandig grubościenny
thin-wall, thin-walled dünnwandig cienkościenny
three plate die casting mould Dreiplattendruckgusswerkzeug forma z płytą dzieloną
toolmaker Werkzeughersteller narzędziownia
transport ladle Transportpfanne (f) kadź transportowa
trapped air Lufteinschlüsse uwięzione powietrze
trimmed stanzentgratet okrojony
trimming tool Stanzwerkzeug (n) okrojnik
undercut Hinterschnitt {m} podcięcie (technologiczne), występ
undercut, indentation Hinterschneidung {f} wcięcie, podcięcie
venting system Entlüftungssytem system odpowietrzenia
wall thickness Wandstärke, Wanddicke grubość scianki
wash-out effects Auswaschungen wypłukania (wymywanie)
Formteilungssprüngen nachodzenie na siebie podziału formy