Profil firmy

Klauzula zawieranie umów

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) LENAAL Sp. z o.o. sp. j. ul. Marii Fołtyn 4a 26-600 Radom informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest LENAAL sp. z o.o. sp. j. ul. Marii Fołtyn 4a 26-600 Radom, email: biuro@lenaal.com.pl telefon:  +48 (0)48 344 07 87 zwany dalej „LENAAL”.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez LENAAL w następujących celach:

 • w celu podjęcia niezbędnych działań polegających na zawieraniu lub doprowadzeniu do zawierania umów, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów oraz w sprawach o odszkodowanie. – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
 • ustalenia i dochodzenie własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez LENAAL, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LENAAL w związku z prowadzeniem działalności oraz z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

III. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

LENAAL będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

 • W związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających                  z umowy lub z innego tytułu;
 • w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LENAAL przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują LENAAL przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających;

IV. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla LENAAL oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 • podmiotom i organom, którym LENAAL jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od LENAAL danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu LENAAL na podstawie zawartej z LENAAL umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w tym uzyskania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu LENAAL, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo                       do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od LENAAL Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi) oraz prawo żądania bezpośredniego przeniesienia Pani/Pana danych przez LENAAL innemu Administratorowi o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

VII. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

LENAAL nieudostępni Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

VIII. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków LENAAL.            W przypadku niepodania danych osobowych LENAAL zmuszony jest odmówić zawarcia umowy. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Klauzula korespondencja E-mail  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Państwa danych osobowych jest LENAAL sp. z o.o. sp. j., ul. Marii Fołtyn 4a 26-600 Radom, email: biuro@lenaal.com.pl telefon: +48 (0)48 344 07 87
 • Podane przez Panią/Pana w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

odpowiedzi na otrzymaną od Pani/Pana korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania, udzielenie informacji, o które Pani/Pan prosi;

dalszej obsługi korespondencji z Panią/Panem prowadzonej oraz załatwienia sprawy, z którą Pani/Pan się do nas zwraca;

ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa prowadzonej z Panią/Panem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, na podstawie stosownych umów powierzenia oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania może być brak możliwości obsługi Pani/Pana korespondencji.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.